Felhasználási feltételek

A Gonzo Média Szolgáltató Kft., mint Kiadó, Általános Szerződési Feltételei

Fogalmak
Jelen általános hirdetési feltételek értelmében „hirdetési megbízásnak” minősül az a Megbízó és a Kiadó által aláírt hirdetési megrendelő, írásos megrendelés-visszaigazolás valamint hirdetési szerződés, amelynek tárgya: egy vagy több hirdetés megjelentetése reklámozó vagy más hirdető részéről a Kiadó által megjelentetett valamely elektronikus vagy nyomtatott termékben.

A megjelenés ideje és helye
Amennyiben az éves keretszerződésben az egyes hirdetésekre vonatkozó megjelenési határidő külön nincs meghatározva, úgy azokat a szerződéskötést követő egy éven belül meg kell jelentetni. Ha megállapodás szabályozza a hirdetések megjelentetési időpontját, akkor a hirdetéseket a szerződésben megjelölt időpontokban kell megjelentetni.
A GONZO Média Szolgáltató Kft. nem vállal kötelezettséget a hirdetések és behúzások bizonyos meghatározott pozicionálásáért, kivéve, ha a Megrendelő kifejezetten ettől teszi függővé a megbízást. Rovathoz kötött hirdetések esetén a GONZO Média Szolgáltató Kft. előzetes külön megállapodás hiányában az adott rovatban közli le a hirdetést.

A GONZO Média Szolgáltató Kft. jogai és a Megrendelő kötelességei
Minden megbízás csak a Kiadó írásos visszaigazolását követően válik jogilag kötelező érvényűvé. A GONZO Média Szolgáltató Kft. fenntartja magának a jogot, hogy a leadott hirdetési szöveget lektorálja, természetesen értelmének meghagyása mellett. A GONZO Média Szolgáltató Kft. fenntartja magának a jogot, hogy a jogilag kötelező érvénnyel visszaigazolt hirdetéseket és a megállapodásban rögzített egyes megrendeléseket azok tartalma, eredete vagy műszaki formája miatt a GONZO Média Szolgáltató Kft. alapelvei értelmében visszautasítsa, ha azok tartalma törvénysértő vagy hatósági rendelkezésekkel ellentétes, vagy megjelentetésük a GONZO Média Szolgáltató Kft. számára elfogadhatatlan (pl. személyiségi és kisebbségi jogokat nem tartja be vagy öncélú, obszcén, félelmet keltő tartalmakat tartalmaz). A fentiek olyan megbízásokra is vonatkoznak, amelyekre ügynökségek közreműködésével kerül sor.
A behúzásokra, vagy egyéb egyedi hirdetési formákra vonatkozó megbízások csak a megjelenés mintájának bemutatását és elfogadását követően válnak kötelező erejűvé a GONZO Média Szolgáltató Kft számára. A GONZO Média Szolgáltató Kft. nem vesz át olyan behúzandó anyagokat, amelyek formátumuk vagy megjelenésük miatt szerkesztőségi anyagnak tűnhetnek, illetve azt a benyomást kelthetik az olvasókban, hogy a GONZO Média Szolgáltató Kft. termékének részét képezik, vagy harmadik fél hirdetéseit tartalmazzák. A médiaajánlatban nem szereplő, egyedi megjelenési formák esetében a részletek pontos ismeretében a GONZO Média Szolgáltató Kft. egyedi árajánlatot ad.
Megrendelő felelős azért, hogy a hirdetése kifogástalan minőségű nyomdai anyagát a GONZO Média Szolgáltató Kft. által előzetesen megadott határidőre és műszaki paramétereknek megfelelően a GONZO Média Szolgáltató Kft. rendelkezésére bocsássa. A GONZO Média Szolgáltató Kft. a nyilvánvalóan nem megfelelő vagy hibás nyomdai anyag esetén haladéktalanul pótlást, cserét kér. Amennyiben a Megrendelő a hirdetési anyagot a médiaajánlatban szereplő anyagleadási határidőig nem adja le, vagy a leadott hirdetési anyag nem felel meg a megrendelésnek, illetve nem használható, a pótlás az anyagleadási határidőig nem lehetséges, a megrendelt hirdetési felület árának 50%-át a megrendelő akkor is köteles kifizetni, ha a hirdetés helyét valamilyen más (szerkesztőségi vagy hirdetési) anyaggal sikerült kitölteni.
Fizetési késedelem vagy halasztás esetén a GONZO Média Szolgáltató Kft. a jegybanki alapkamatot és az esetleges beszedési költséget számítja fel. Fizetési késedelem esetén a GONZO Média Szolgáltató Kft. a fizetés pótlásáig megtagadhatja folyó megbízás további teljesítését, és előrefizetést kérhet a további hirdetések megjelentetéséért.
A Megrendelő fizetőképességével kapcsolatban felmerült megalapozott kételyek esetén a GONZO Média Szolgáltató Kft. –nek jogában áll, hogy további hirdetések megjelentetését – tekintet nélkül a korábban megállapodott fizetési feltételekre – a hirdetési szerződés futamideje alatt a szerződéses összeg előrefizetésétől és a kiegyenlítetlen tartozások megfizetésétől tegye függővé.
A GONZO Média Szolgáltató Kft. felel azért, hogy a hirdetés az adott kiadványnál szokásos nyomdai minőségben (a Megbízó által leadott eredeti elektronikus adatok által lehetővé tett módon) jelenjen meg. A GONZO Média Szolgáltató Kft. a rendelkezésére bocsátott nyomdai anyagok által felkínált lehetőségek határain belül vállal felelősséget az adott kiadványra jellemző nyomtatási minőségért.
A Megrendelő hirdetésének teljesen vagy részben olvashatatlan, pontatlan vagy hiányos leközlése esetén árengedményre vagy újbóli, kifogástalan megjelentetésre tarthat igényt, de csak a hirdetés árának mértékéig.
Ha a GONZO Média Szolgáltató Kft. a kiszabott póthatáridőn belül nem tesz eleget vagy a hirdetést hiányosan közli le, a Megrendelőnek jogában áll legfeljebb 50% mértékű árengedményt kérnie vagy visszavonnia megbízását. A teljesítés elmaradása (meghiúsulása), vagy késedelme miatt benyújtott kártérítési igény az érintett hirdetési megrendelés összegére korlátozódik.
A reklamációkat a számla és a bizonylat beérkezését követő két héten belül írásban kell benyújtani. A Megrendelő mentesül a megjelentetés árának fizetése alól abban az esetben, ha a teljesítésre a GONZO Média Szolgáltató Kft. kockázati körén belüli vis major miatt nem került sor.

A teljesítés igazolása és helye
A GONZO Média Szolgáltató Kft. a teljesítést a számlához csatolt támpéldánnyal igazolja. Amennyiben valamilyen okból nincs mód támpéldány rendelkezésre bocsátására, a GONZO Média Szolgáltató Kft. jogilag kötelező érvényű igazolást ad a hirdetés megjelentetéséről. A teljesítéshelye a GONZO Média Szolgáltató Kft. székhelye.

Bírósági illetékesség
Jelen szerződési feltételekből eredő vitákat a felek minden esetben megkísérlik békés úton rendezni. A mennyiben ez nem vezet sikerre, úgy kizárólagos illetékességgel a GONZO Média Szolgáltató Kft. mindenkori székhelye szerinti bíróság jár el.

II. A GONZO Média Szolgáltató Kft. kiegészítő hirdetési feltételei
A hirdetésközvetítőnek és reklámügynökségnek ajánlataikban, szerződéseikben és elszámolásaikban a GONZO Média Szolgáltató Kft. árjegyzékéhez kell tartaniuk magukat. A GONZO Média Szolgáltató Kft. részéről kifizetett közvetítési díj sem egészében, sem részében nem adható át Megrendelőnek. A GONZO Média Szolgáltató Kft általános és kiegészítő hirdetési feltételei értelemszerűen a beragasztott és betűzött, agy egyéb különleges műszaki megoldással kivitelezett hirdetésekre is vonatkoznak. A hirdetési árak megváltozásakor az új tarifák bevezetésük időpontjától a folyó megbízásokra is vonatkoznak, amennyiben erről nem született másként szóló, írásos megállapodás. Ha a nyomdai anyagok esetleges hibái nem ismerhetők fel azonnal, csak később, a nyomdai munka során, reklámozó nem támaszthat kártérítési igényt a GONZO Média Szolgáltató Kft. –vel szemben elégtelen nyomásminőségre hivatkozva.
A megjelentetni kívánt szöveges és képes hirdetések tartalmáért és jogi megbízhatóságáért egyedül a Megrendelő felel. A Megrendelő mentesíti a GONZO Média Szolgáltató Kft. -t harmadik személy olyan követeléseitől, amelyeket utóbbi valamely megbízás teljesítés kapcsán – még ha megbízás sztornírozva lett is – támaszt GONZO Média Szolgáltató Kft. -vel szemben. A GONZO Média Szolgáltató Kft.-nek nem kötelessége, hogy megvizsgálja, hátrányosan hatnak-e az egyes megbízások és hirdetések harmadik fél jogaira. A nyomdai anyagok megőrzésének kötelezettsége a mindenkori hirdetés megjelenését követő két hónap elteltével jár le, hacsak erre vonatkozóan nem született más megállapodás. A megrendelt nyomdai anyagok elkészítésének, valamint a Megrendelő által kért vagy képviselt, az eredetileg megállapodott kiviteltől való jelentős eltérések költségeit a Megrendelő viseli. Kettőnél több színminta megküldése, a nyomdai anyagok késedelmes átadása, valamint a mintától eltérő tényleges nyomdai kivitelezés kihatással lehet az elhelyezésre és a nyomdai minőségre, ezért ilyen esetekben a későbbi reklamáció lehetősége kizárt. A GONZO Média Szolgáltató Kft. fenntartja magának a jogot, hogy az ezekből eredő többletköltséget a Megrendelőre hárítsa át. Telefonon elfogadott hirdetések vagy hasonló úton kért korrekciók esetén Megrendelő nem támaszthat kártérítési igényt GONZO Média Szolgáltató Kft. –vel szemben helytelen közlésre hivatkozva. A megrendelt hirdetések lemondása esetén – a visszavonás időpontjától függően – a megrendelő az alábbi költségátalányt köteles megfizetni Kiadónak:
A megrendelési határidő lejártáig – 0%
A nyomdai leadás – lapzárta – időpontjáig – 55%
A nyomdai leadás után és a nyomás megkezdése előtt – 60%
A nyomdai munka megkezdése után – 100%
Fenti százalékok a megrendelés nettó értékére vonatkoznak.

Nyomtatott szaklap

A Security&Automation Magazin, biztonságtechnikai–biztonságpolitikai szaklap negyedévente, 64 oldal terjedelemben jelenik meg.
Az előfizetési díjról szóló számlát, melyet Megrendelő regisztrációja alapján állítunk ki, banki átutalással az erre vonatkozó 14 napos határidővel kell kiegyenlíteni. Ennek kiegyenlítését követően a Magazin aktuális, előfizetett számait Megrendelő postai terjesztés útján kapja kézhez, a regisztrációban feltüntetett postai címre, az aktuális lapszám megjelenését követő két héten belül. A terméknek a weboldalunkon feltüntetett ára tartalmazza a szállítási és postaköltséget is.
A megrendelés lapszámokra, vagy egy évre szól, melyet Megrendelő regisztrációjában jelez.
A Megrendelő és a GONZO Média Szolgáltató Kft. jelenlegi és jövőbeni üzleti kapcsolatát az “Általános szerződési feltételek” megrendeléskor érvényes formátumában felsorolt pontjai határozzák meg.
Szerződéskötés és visszavonás: a GONZO Média Szolgáltató Kft. köteles a Megrendelő által leadott megrendelést, előfizetést az ajánlatban feltüntetett feltételekkel teljesíteni. A weboldalon esetlegesen előforduló elírás, megjelenési hiba, számítási tévedés miatt a Megrendelő jogosult a megrendelés visszavonására.
Kézhezvétel, szállítás: a Magazin aktuális, előfizetett számait Megrendelő postai terjesztés útján kapja kézhez, a regisztrációban feltüntetett postai címre, az aktuális lapszám megjelenését követő két héten belül. A szállítási határidőre vonatkozó feltételek érvényüket veszítik abban az esetben, amennyiben a szállítási feltételek változásáról a Megrendelő regisztrációban feltüntetett értesítési és szállítási adataiban változás áll be s arról Megrendelő nem értesíti a Kiadót.

Esedékesség, fizetés és késedelem:
A fizetési kötelezettség a megrendeléssel keletkezik. A megrendelőlap kitöltése, az ilyen formában történő regisztráció, megrendelésnek számít. Az előfizetési díjról szóló számlát, melyet Megrendelő regisztrációja alapján állítunk ki, banki átutalással az erre vonatkozó 14 napos határidővel kell kiegyenlíteni. Amennyiben Megrendelő – felszólítás ellenére – a megjelölt határidőben nem teljesíti számla alapján fizetési kötelezettséget, úgy a Megrendelés megszűnik. Megrendelő a megrendelés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy késedelmes fizetés esetén a számlához és annak megfizetéséhez kapcsolódó – követeléskezeléshez szükséges – személyes adatait (név, elérhetőség) a számla rendezése és a követelés érvényesítése céljából a Kiadó felhasználja.

Tulajdonjog fenntartása
A megrendelés alapján szállított termék mindaddig a GONZO Média Szolgáltató Kft. tulajdona marad, míg Megrendelő a számla ellenértékét ki nem egyenlíti.
Hiányszavatosság és felelősség: amennyiben a GONZO Média Szolgáltató Kft. -nél történt vásárlással, vagy szolgáltatással kapcsolatban bármilyen hiányosság mutatkozna, úgy a GONZO Média Szolgáltató Kft. fenntartja a jogot, hogy a hiánypótlást saját belátása szerint rendezze. Amennyiben a GONZO Média Szolgáltató Kft. hiányosságát bármely okból nem képes pótolni, vagy meghatározott határidőn belül teljesíteni, úgy a Megrendelő jogot formálhat a megrendeléstől való visszalépésre, illetve a kifizetett vételi ár visszatérítésére.
Amennyiben a fentiekben leírt eseteken kívül a megrendelés teljesítésében más hiány nem jelentkezik, úgy Megrendelő ilyen jellegű, egyéb igényeit a GONZO Média Szolgáltató Kft. nem köteles figyelembe venni.

Promóció: Megrendelő megrendelésével hozzájárul ahhoz, hogy az általa megadott elérhetőségekre a GONZO Média Szolgáltató Kft.. tájékoztató anyagokat küldjön termékeiről, szolgáltatásairól.

Adatvédelem
A Megrendelőt a GONZO Média Szolgáltató Kft. megrendeléskor részletesen tájékoztatja a regisztrációban megadott személyes adatainak feldolgozásáról és felhasználásáról. Megrendelő a megrendelőlap és regisztráció kitöltésével az ott szereplő személyes adatokra vonatkozó adatfeldolgozási és kezelési feltételeket elfogadja. A rendszerünkben tárolt adatokat bizalmasan kezeljük. Adatokat harmadik személynek nem adunk ki. A adatok kezelése megfelel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben és a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvényben foglalt valamennyi kötelezettségnek.